Cenník

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti

ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING s.r.o.

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:

do 99.999 €

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 €)

od 100.000 do 399.999 €

4 %  z kúpnej ceny (minimálne 4.000 €)

od 400.000 do 1.299.999 €

3 % z kúpnej ceny

od 1.300.000 €

1 % z kúpnej ceny

tabuľka č.1
Výška provízie závisí od predajnej ceny nehnuteľnosti a ovplyvňuje ju aj skutočnosť, či sa jedná o výhradné sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti (exkluzívna zmluva), čo znamená, že klient realizuje predaj nehnuteľnosti výlučne prostredníctvom našej kancelárie.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií)- pri prenájme na jeden rok. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 290 .

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 190 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba)- štandardná služba

Ceny extra služieb náboru nehnuteľnosti podľa tabulky

50 € 80 € 400 € 1000 €

Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny (určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností)

Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie  náborového listu)

Vyhotovenie pôdorysu nehnuteľnosti a 3D modelu nehnuteľnosti

Použitie video prezentácie bez predchádzajúceho súhlasu
ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING s.r.o.

Vyhotovenie profesionálneho textu inzerátu do 1000 znakov  

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti a min 10 fotografií (vrátane upravenia fotiek)

Natočenie video prezentácie bytu

 

Spracovanie pôdorysu nehnuteľnosti

 

Použitie textu alebo časti textu inzerátu ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING s.r.o. bez predchádzajúceho súhlasu  

 

 

 

Použitie pôdorysu nehnuteľnosti bez predchádzajúceho súhlasu
ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING s.r.o.

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 7 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 7 / deň.

Obhliadky

200 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

 20 € / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu.
Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Ekonomické
poradenstvo

nezmluvní klienti → 60 € / za každú začatú polhodinu
zmluvní klienti → 50 € / za každú začatú polhodinu

osobne, mailom, telefonicky
osobne, mailom, telefonicky

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 • úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
 • paušálnej sumy 20 € ako náhradu za strávený čas a
 • náhrady za pohonné hmoty vo výške 1 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 
Príklad:
Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 20 + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 57 € (57 km * 1 €)
V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

od 150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

od 150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

od 150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Znalecký posudok

od 150 €

Cena znaleckého posudku záleží od typu a hodnoty nehnuteľnosti.

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

od 2.000 €

% Z celkovej kúpnej ceny ( podľa tabulky č.1)

Služby pre kupujúcich:

349 €ušetríte 151 €

Balík MINI

 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (3 prehliadky)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)

849 €ušetríte 236 €

Balík KLASIK

 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (6 prehliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb

1.449 €ušetríte 551 €

Balík PREMIUM

 • Prieskum realitného trhu (rešerš)
 • Užší výber a prehliadky nehnuteľností (9 prehliadok)
 • Vyjednanie lepšej kúpnej ceny
 • Hypoasistencia (bezplatná bonusová služba)
 • Právna asistencia pri zmluvnej dokumentácii
 • Asistencia v deň prevodu vlastníctva
 • Asistencia pri protokolárnom prevzatí a prepise médií a služieb
 • Preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku

 

(Ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti stavby, dostupnosti projektovej dokumentácie, zložitosti prípadu, a pod. V špeciálnych prípadoch o zľavách i o cenách služieb môže rozhodovať konateľ spoločnosti. Cenník je platný od 01.02.2023 a ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.)